Covid-19 en karate

ki-club-cool-karate-school-amsterdam-en-monnickendam-veilig-sporten-afstand-houden-Coronavirus-maatregelen-2020-2021-Covid-19-measures-stay-safe-stay-healthy

Dit protocol “Covid-19 en karate” is nog in ontwikkeling en is gebaseerd op de kennis van nu.

Algemene uitgangspunten Covidvirus en karate:

 1. Heb je gezondhiedsklachten? Blijf thuis en laat je testen.
 2. Heb je -of een van je huisgenoten- klachten zoals: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, loopneus, hoesten, koorts, plotseling verlies van reuk of smaak in de afgelopen 24 uur. Dan krijg je het dringend advies 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. En je te laten testen op covid-19 voordat je weer karate lessen volgt.
 3. Laat je na 14 dagen weer testen zodat je zeker weet dat je het niet meer hebt alvorens je de karate club bezoekt.
 4. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 5. Schud geen handen.
 6. Was je handen regelmatig met zeep/desinfectie, in ieder geval voor en na bezoek aan de sportlocatie.
 7. Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.

Protocol ‘Voor aanvang en na afloop van de karateles’:

 1. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 2. Schud geen handen.
 3. Kom in je sportkleding, kleedkamers en douches zijn gesloten.
 4. Was voor aanvang van de training en na afloop je handen.
 5. Ga voordat je naar een sportlocatie gaat thuis naar het toilet. Moet je op de sportlocatie naar het toilet, volg dan de richtlijnen van de locatie en houd 1,5 meter afstand.
 6. Kom kort voor aanvang van de training en ga na de karateles direct naar huis.

Protocol ‘Halen en Brengen’ voor ouders en verzorgers:

 1. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op locatie.
 2. Als ouder/verzorger/ begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie.
 3. Indien noodzakelijk is één ouder/ verzorger bij de activiteit toegestaan.
 4. Haal direct na de activiteit je kind op. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

English version

This protocol “Covid-19 en karate” is still under development and is based on current knowledge.

General assumptions:

 1. Do you have any health problems? Stay home and get tested.
 2. Do you – or one of your housemates – have complaints such as: cold, sneezing, sore throat, runny nose, cough, fever, sudden loss of smell or taste in the past 24 hours. Then you will be urged to go into home quarantine for 14 days. And get tested for covid-19 before taking karate lessons again.
 3. Get tested again after 14 days so that you are sure that you no longer have it before you visit the karate club.
 4. Keep 1.5 meters apart.
 5. Do not shake hands.
 6. Wash your hands regularly with soap / disinfection, in any case before and after visiting the sports location.
 7. Cough and sneeze into your elbow, use tissue paper.

Protocol “Before and after the karate lesson”:

 1. Keep 1.5 meters apart.
 2. Do not shake hands.
 3. Come in your sportswear, changing rooms and showers are closed.
 4. Wash your hands before starting the training and afterwards.
 5. Before going to a gym, go to the bathroom at home. If you have to go to the toilet at the sports location, follow the guidelines of the location and keep 1.5 meters away.
 6. Come shortly before the start of the training and go home immediately after the karate lesson.

‘Pick up and Drop off’ protocol for parents and carers:

 1. Do not arrive on location earlier than 10 minutes before the start of the sports activity.
 2. As a parent / guardian / supervisor you do not have access to the sports location.
 3. If necessary, one parent / guardian is allowed in the activity.
 4. Pick up your child immediately after the activity. Make this time as short as possible.

Tags: Club

Back to Top